معارف اسلامی

امام مهدی (عج) و آخرالزمان

پیشگفتار
برگرفته از : کتاب امام مهدی و آخر الزمان - نوشته سید رضا حسینی نسب
اصطلاح "آخر الزمان" در همه ادیان آسمانی ، بویژه ادیان ابراهیمی (یعنی: اسلام، مسیحیت و آئین یهود) آمده است.
در عصر حاضر ، برخی از نهادهای تبلیغی و فرهنگی تأثیرگذار در مغرب زمین مانند هالیود نیز، به طرح موضوع "آخر الزمان" از نگاهی دیگر که گاهی جنبه اسطوره ای دارد، پرداخته اند.
به عنوان مثال، در فیلمهای "بازگشت مومیایی"، "عقرب شاه" و "ارباب حلقه ها" (The Lord of the Rings) با چنین جهت گیری اسطوره ای و یا تبلیغاتی ساخته شده اند.
در این فیلمها، نقش مثبت منجی به یک فرد غربی تعلق دارد که در برابر افرادی که نقش منفی را دارند و نوعا از مسلمانان خاور میانه یا شرق آسیا مثل چینی ها هستند،  قرار می گیرد و در پایان داستان، آن فرد غربی پیروز می شود و همه افراد طرف مقابل، شکست می خورند و یا نابود می گردند.
این دیدگاه هالیودی، یک منظره اسطوره ای و خیالی  را  عرضه می کند و هدف از آن، در فرض مثبت، تأمین سرگرمی و تفریح برای مردم و کسب سود مادی برای تهیه کنندگان است، و در فرض منفی، تبلیغات سوء بر علیه مسلمانان و شرقی ها می باشد.
اما اصطلاح "آخر الزمان" از دیدگاه ادیان آسمانی، به برهه ای از تاریخ بشر بر روی زمین گفته می شود که به عنوان آخرین دوره از زمان زندگانی انسان ها بر روی زمین محسوب می گردد.
قرآن مجید در سوره "الواقعة"، مردم را به دو دسته "اولین" و "آخرین" تقسیم می کند و چنین می فرماید:
قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَوَالْآخِرِينَ«49»  لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ«50»
یعنی: بگو: اوّلین و آخرین از مردم، در روز میقات معیّن، گرد هم خواهند آمد.
برداشت برخی از دانشمندان این است که بخش دوم، اشاره به مردمان "آخر الزمان" می باشد.
در قرآن مجید، 324 آیه پیرامون موضوع "آخر الزمان" و حوادث آن دوران، به چشم می خورد که در پرتو روایات اسلامی، به عنوان آیات "مهدویّت" تفسیر یا تأویل گردیده است.
در دیگر ادیان آسمانی نیز، این مسأله مورد تاکید قرار گرفته که به نمونه هایی از آن که در کتاب "پیشوایان راستین" آورده ایم، اشاره می نماییم:
دیدگاه مسیحیت
با مراجعه به منابع اصلی آئین مسیحیّت، اعتقاد پیروان این دین به آخر الزمان و ظهور منجی و رهایی بخش جهانی در این دوران، به خوبی روشن می گردد.
به عنوان مثال، در انجیل متّی چنین می خوانیم:
"همچنان كه برق  از مشرقساطع  شده ، تا به  مغرب  ظاهر   ميشود،ظهورپسرانساننيزچنينخواهدشدآنگاهعلامتپسرانساندرآسمانپديدگرددودرآنوقت،جميعطوايفزمينسينهزنيكنندوپسرانسانرابينندكهبرابرهايآسمان،باقوّت وجلالعظيمميآيد... وفرشتگانخودراباصوربلندآوازفرستاده،برگزيدگاناوراازبادهاياربعهازكرانتابكرانفلكفراهمخواهندآورد... لهذاشمانيزحاضرباشيد،زيرادرساعتيكهگماننبريد،پسرانسانميآيد".(انجیل متّی، باب 24).
همچنین، در منبع یادشده به نشانه های مردم آخر الزمان، پیش از ظهور منجی جهانی، چنین اشاره شده است:
"و اين را بدان كه اوقات سخت در زمان آخر پدید خواهد آمد، زيرا كه  مردمان خود پرست خواهند بود و طمعکار و مغرور و متكبّر و كفرگو و نافرمان والدين و حق‏ناشناس و بى‏دين، و بى الفت و بى وفا و خبث كننده و بى ‏پرهيز و بى‏حلم و با خوبان بى‏اعتنا، و خائن و كم حوصله و عبوس كننده و عيش را بر خدا ترجيح مى‏دهند...". (انجیل، نامه دوم پولس به تيموتاؤس، باب سوم).
در همان منبع ، چنین می خوانیم:
"اماچونپسرانساندرجلالخودباجميعملائكةمقدسخويشآيد،آنگاهبركرسيجلالخودخواهدنشست، وجميعامتهادرحضوراوجمعشوندوآنهاراازهمديگرجداميكند،بهقسميكهشبانميشهاراازبزهاجداميكند".(انجیل متّی، باب 25).
نظیر این آیات، در انجیل های مرقُس، باب 13، و انجیل لوقا، باب 21 نیز آمده است.
همانطور که ملاحظه فرمودید، منجی جهانی که در آخرالزمان خواهد آمد، در این منابع مسیحی به عنوان "پسر انسان" نامیده شده است.
"هاکس" در کتاب "قاموس کتاب مقدس" می گوید:
واژه "پسر انسان، هشتاد مرتبه در عهد جدید (انجیل) آمده است، که در سی مورد، بر حضرت عیسی (ع) مطابقت می کند، و در پنجاه مورد دیگر، بر فرد دیگری (غیر از عیسی مسیح) که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد، منطبق می باشد.
دیدگاه یهود
در ابواب مختلف عهد عتیق (تورات) ، پیرامون نجات بخش جهان در آخر الزمان، سخن به میان آمده است.
به عنوان نمونه، در کتاب دانیال نبی، چنین می خوانیم:
"درآنزمانميكائيل،اميرعظيميكهبرايپسرانقومتوايستادهاست،خواهدبرخاستوچنانزمانتنگيخواهدشدكهازحينيكهامتيبهوجود آمدهاستتاامروزنبوده،ودرآنزمانهريكازقومتوكهدردفترمكتوبيافتشودرستگارخواهدشد.
وبسياريازآنانيكهدرخاكزمينخوابيدهاندبيدارخواهندشد،امااينانبهجهتحياتجاودانيوآنانيبهجهتخجالتوحقارتجاوداني.
وحكيمانمثلروشناييافلاكخواهنددرخشيدوآنانيكهبسياريرابهراهعدالترهبريمينمايند،مانندستارگانخواهندبودتاابد الآباد.
اماتوايدانيال،كلامرامخفيداروكتابراتازمانآخرمهركن. بسياريبسرعتترددخواهندنمودوعلمافزودهخواهدگرديد".(کتاب دانیال نبی، باب 12).
در این آیات از تورات، رهایی بخش جهان به عنوان میکائیل و امیر عظیم نامیده شده است که در آخر الزمان می آید و دنیا را از ظلم و ستم می رهاند.
در کتاب مزامیر داوود (ع) هم چنین آمده است:
"آسمانشاديكندوزمينمسرورگردد. درياوپريآنغرشنمايد. صحراوهر چهدرآناست،بهوجدآيد. آنگاهتمامدرختانجنگلترنّمخواهندنمود بهحضورخداوند،زيرا كهميآيد،زيراكهبرايداوريجهانميآيد. ربعمسكونرابهانصافداوريخواهدكردوقومهارابهامانتخود".(مزامیر داوود، مزمور شماره 96).
این آیات از عهد عتیق نیز، به خوبی بر آمدن سلطنت الهی و ظهور منجی جهانی که پیدایش او موجب شادی همه ارکان گیتی می گردد و عالم را با عدل و انصاف رهبری می کند، دلالت دارد.
دیدگاه آئین زرتشتی
یکی از مهمترین اسناد دینی آئین زرتشتی، کتاب جاماسبنامه است. در این سند تاریخی و مذهبی، آمدن منجی بشریّت در آخر الزمان، با صراحت بیان گردیده است.
به عنوان مثال، در صفحه 121 این کتاب، چنین می خوانیم:
"سوشیانس (نجات دهنده بزرگ)، دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه کن سازد. ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را همفکر و هم گفتار و هم کردار گرداند." 
همچنین در کتاب "زند و هومن سین" در زمینه نشانه های آن رهایی بخش جهانی، چنین آمده است:
"پیش از ظهور سوشیانس، پیمان شکنی و دروغ و بی دینی در جهان رواج می یابد و مردم از خدا دوری جسته، ظلم و فساد و فرومایگی آشکار می گردد، و این امور نیز اوضاع جهان را دگرگون ساخته، زمینه را برای ظهور نجات دهنده مساعد می گرداند. حوادثی که مصادف با ظهور می شود عبارتست از علامات شگفت انگیزی که در آسمان پدید می آید، و دالّ بر آمدن خردشهر ایزد می باشد، و فرشتگان از شرق و غرب  به فرمان وی  فرستاده  می شوند و به همه دنیا پیام می فرستند. اما اشخاص شرور او را انکار می کنند و تکذیب می نمایند و نگهبانان پیروزگر آسمانها و زمینها در برابر او سر فرود می آورند".
دیدگاه آئین هندو
بشارت آمدن منجی موعود، در کتابهای مختلف هندوها نیز به روشنی آمده است.
به عنوان مثال، در کتاب "باسک"، چنین می خوانیم:
"دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخرالزمان که پیشوای فرشتگان و پریان و آدمیان باشد و به راستی حق با او باشد و آنچه در دریا و زمینها وکوهها پنهان باشد، همه را بدست آورد و از آسمان و زمین آنچه باشد، خبر می دهد و از او بزرگتر کسی بدنیا نیاید".
همچنین در کتاب "پاتیکل" ، چنین آمده است:
"چون مدت روز تمام شود، دنیای کهنه نو شود و زنده گردد و صاحب ملک تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشوای جهان که یکی ناموس آخرالزمان و دیگری صدیق اکبر؛ یعنی وصی بزرگتر وی که نام او "پشن" است . و نام آن صاحب ملک ، "راهنما" است. او بحق پادشاه شود و خلیفة "رام" (خدا) باشد و حکم براند و او را معجزات بسیار باشد."
دیدگاه مذهب برهمایی
از نظر پیروان این مذهب نیز، نجاتبخش جهان که به عنوان مظهر "ویشنو" (خدای برهمائیان) است، ظهور خواهد کرد و ریشه ظلم و ستم را بر خواهد کند.
در کتاب "اوپانیشاد" چنین آمده است:
"این مظهر ویشنو، مظهر دهم در انقضای کلی یا عصر آهن، سوار بر اسب سفیدی در حالی که شمشیر برهنة‌درخشانی به صورت ستارة دنباله دار در دست دارد ظاهر می شود، و شریران را تماماً هلاک می سازد و خلقت را از نو تجدید و پاکی را رجعت خواهد داد".
همچنین در کتاب "ددانگ" ، چنین می خوانیم:
"دست حق در آید و جانشین آخر "متاطا" ظهور کند و شرق و غرب عالم را بگیرد، در همه جا خلائق را هدایت کند".
دیدگاه آئین بودایی
از نظر این مکتب ، فردی  که  بودای  پنجم  و  آخرین  بودا ،  نامیده  می شود، برای نجات بشریّت در آخر الزمان ظهور خواهد کرد. یاد آور می شود که لقب "بودا" به معنای آگاه بر همه چیز است.
این موضوع در کتابهای مقدس بودائیان مانند کتاب "داماپاد" و کتاب "پی تاکاس" آمده است.
آخر الزمان از دیدگاه اسلام
ظهور منجی عالم بشریّت در آخر الزمان، مسأله ای است که دانشمندان بزرگ اهل تشیّع و اهل تسنّن بر حتمی بودن آن اتفاق نظر دارند.
قرآن مجید در این زمینه چنین می فرماید:
"و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثین". (سوره قصص، آیه 5).
یعنی: ما اراده کرده ایم تا بر مستضعفان منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین گردانیم.
علاوه بر آیات فراوانی که در این زمینه نازل گردیده است، روایات صحیح و متواتری از پیامبر گرامی اسلام (ص) توسط دانشمندان و محدّثان شیعه و سنّی نقل شده است که نمونه ای از آنها را از نظر گرامی شما می گذرانیم:
"لو لم يبق من الدَّهر إلاّ يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتى يَمْلأها عدلاً كما مُلِئْت جَوْراً". (صحيح ابى داوود، طبع مصر، المطبعة التازيّه، ج 2، ص 207 و ينابيع المودّة، ص 432 و نورالابصار، ب 2، ص 154).
یعنی:اگر از روزگار، بجز يك روز باقى نماند، همانا خداوند مردى از خاندان من برمى انگيزد تا جهان را پر از عدل و داد كند، چنانكه پر از ستم گرديده است.
بر اساس آنچه بیان گردید، به روشنی معلوم می گردد که اعتقاد به آخر الزمان و حوادث این دوره پر رمز و راز و ظهور مصلح جهانی، مورد اتفاق صاحبان شرايع آئین های جهانی است.
در پایان این بخش، شایسته است به این نکته نیز اشاره کنیم که مباحث این نوشتار در باره آخر الزمان بر گرد دو محور اصلی به شرح ذیل، می چرخد که ما هر یک از آنها را در فصلی جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:
                                                                                                                                                                                                  مباحث مربوط به دوره ای از آخر الزمان که پیش از ظهور امام مهدی (علیه السلام) قرار دارد. در این بخش، نشانه های ظهور آن حضرت را به طور فشرده از نظر گرامی شما می گذرانیم.
$12.                                                                                                                                                                                                   مباحث مربوط به عصر ظهور آن حضرت. این بخش، شامل عناوینی  مانند شخصیت امام زمان، کیفیّت قیام آن حضرت، چگونگی پیروزی ایشان بر استکبار جهانی، تشکیل حکومت جهانی عدالت گستر، دوره حکومت آن حضرت، و پایان دولت مهدوی خواهد بود.


برای مطالعه کتاب "امام مهدی و آخر الزمان" اینجا را کلیک کنید.

ثبت نام و ورود به سایت

نقشه موقعیت مرکز


View Larger Map

ارتباط با مرکز

نشانی مرکز اسلامی امام مهدی (عج)

مسجد جامع ایرانیان:

No. 7340 Bayview Avenue

Markham, ON L3T 2R7, Canada
Tel 416-762-8200

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید